تنوع رنگ تولیدات

تولیدی سنگ سبلان تنها دارای بزرگترین انبار از لحاظ تنوع و رنگ سنگ ها می باشد

ضمانت سنگ تحویل شده

تولیدی سنگ سبلان تمام سنگ های تحویلی را از لحاظ کیفیت تضمین می نماید

در چهار شهر

تولیدی سنگ سبلان در چهار شهر تهران، اصفهان، قم و شیراز فعالیت میکند.

پیشنهاد ویژه ما برای شب عید

تنوع سنگ

سنگ سبلان دارای بزرگترین انبار ....

سنگ های با کیفیت بیمه ایران
سنگ های با کیفیت

سنگ های با کیفیت

تنوعی از سنگهای طبیعی به شمار میرود که وجه تمایز آن با دیگر سنگهای طبیعی در منشا پیدایش، ظاهر و خصوصیات فیزیکی آن میباشد. این نوع از سنگ با رسوب کربنات کلسیم در چشمه‌های آب گرم و یا غارهای آهکی پدید می آید. خصوصیت اصلی این سنگ تخلخل آن میباشد که از تبخیر دی اکسید کربن موجود در آن به وجود آمده است، هرچند میتوان این فضای خالی را در سطوح با موادی پر کرد .

بیمه ایران

بیمه ایران

تمامی سنگ ها تحت بیمه ، بیمه ایران می باشد